موسیقی

موسیقی تنها مجموعه ای از اصوات و نت ها نیست بلکه راهی برای بیان خویشتن است خواه در حال اجرای قطعه ای برای دیگران یا برای خود .موسیقی همچنین به عنوان راهی ارزشمند برای فهم بهتر استدلال و تجسم فضایی است که موثر در توسعه زمینه هایی مثل ریاضیات ،دانش و مهندسی است .در اینجا ایده هایی برای بازی و فعالیت در این زمینه ارایه داده ایم .

موسیقی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.